Cử nhân Công nghệ Sinh học
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52420201
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 30

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Giúp sinh viên nắm vững các nguyên lý cơ bản và quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã); Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học để có thể ứng dụng được vào thực tiễn;

- Giúp sinh viên có khả năng tư duy nghiên cứu; có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu khoa học; có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan đến các lĩnh vực sinh học, sinh học thực nghiệm, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường;

- Công tác tại các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học, Công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường như: Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp, Bệnh viện, Công an, ...;

- Có khả năng tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường; Có khả năng làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu công nghệ sinh học; Có khả năng làm việc ở các UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, trung tâm, … với vai trò là các chuyên viên về CNSH.

- Giảng dạy các môn Sinh học tại một số Trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp và Trung học phổ thông.

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Khoa học sự sống: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Tiếng Anh (1,2,3)
5 Tin học đại cương 6 Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
1 Đại số Tuyến tính và hình học giải tích B 2 Vật lý đại cương 2
3 Giải tích B1 4 Hóa đại cương
5 Xác suất thống kê 6 Các khoa học trái đất
7 Vật lý Đại cương 1    
Kiến thức cơ sở ngành
1 Hóa hữu cơ 1 2 Vi sinh vật
3 Hóa phân tích 1 4 Thống kê sinh học
5 Tế bào học 6 Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật
7 Di truyền học 8 Tiếng Anh chuyên ngành
9 Hóa sinh học    
Kiến thức ngành
1 Kỹ thuật di truyền 2 Sinh học phân tử
3 Miễn dịch 4 Tin sinh học
5 Phương pháp nghiên cứu khoa học 6 Sinh lý thực vật
7 Hóa sinh công nghiệp 8 Di truyền học người
9 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 10 Công nghệ tế bào
11 Sinh học chức năng động vật 12 Virus
13 Mô phôi học 14 Thực tập sản xuất
Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành: Công nghệ di truyền
1 ADN tải tổ hợp 2 Liệu pháp gen
3 Cơ sở di truyền chọn giống 4 Kỹ thuật mới trong CNSH
5 Thực tập chuyên ngành 6 Sinh học phân tử trong y học
b. Chuyên ngành: Công nghệ hóa sinh
1 Công nghệ protein 2 Thực phẩm chức năng
3 Công nghệ enzyme 4 Công nghệ tách chiết các hợp chất thứ sinh
5 Thực tập chuyên ngành 6 Hóa sinh học môi trường
c. Chuyên ngành: Công nghệ vi sinh
1 Công nghệ vi sinh vật 2 Vi sinh vật thực phẩm
3 Sản phẩm trao đổi chất của sinh vật 4 Vi sinh vật học
5 Thực tập chuyên ngành 6 Vi sinh vật môi trường
Khóa luật tốt nghiệp hoặc học phần thay thế
Khoa luật tốt nghiệp
Học phần thay thế
1 Di truyền vi sinh 2 Vi sinh vật nông nghiệp
3 Công nghệ sinh học thực vật    

Nội dung một số học phần bắt buộc

TẾ BÀO HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dạng tồn tại của tế bào trong tự nhiên, các tính chất chung của tế bào sinh vật, cấu tạo đại thể và cấu tạo vi thể của TB sinh vật, các hình thức chuyển hoá năng lượng trong tế bào, sự sinh sản của tế bào và quá trình già và chết của chúng. Đồng thời sau khi học xong học phần Tế bào học, sinh viên cũng được trang bị một số kiến thức về các công nghệ tế bào đang được nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

MÔ PHÔI HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng của 5 loại mô chính trong cơ thể người (Biểu mo, mô lien kết, mô máu, mô cơ và mô than kinh). Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về sự hình thành và phát triển của phôi thai trong cơ thể sinh vật bậc cao kể cả người.

THỐNG KÊ SINH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê sinh học nhằm giúp sinh viên ngành Sinh học có thể áp dụng vào để tính toán và xử lý số liệu

TIN SINH HỌC

Trang bị cho sinh biết cách sử dụng một số phần mềm trong xử lý số liệu thống kê sinh học, dữ liệu gen sau khi nghiên cứu.

DI TRUYỀN HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời môn học, các quá trình di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử, tế bào, các cơ thể sinh vật và quần thể. Đồng thời chỉ ra sử biểu hiện ở thế hệ lai ngoài yếu tố di truyền còn có các quá trình khác là biến dị và thương biến. Môn học còn chỉ ra phương pháp nghiên cứu di truyền ở người và các phương pháp tạo giống sinh vật.

HOÁ SINH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, cấu trúc và chức năng  của các đại phân tử sinh học cấu tạo tế bào và cơ thể sống; quá trình trao đổi chất và chuyển hoá của các đại phân tử sinh học.

VI SINH VẬT HỌC

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của VSV, đồng thời nắm được các đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào cũng như các đặc điểm sinh lý học của sự sinh trưởng và trao đổi chất ở VSV.

TIẾN HÓA VÀ ĐA DẠNG DẠNG SINH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các học thuyết tiến hóa nguồn gốc sự sống; các nhân tố tiến hóa; sự phát sinh chủng loại và cơ chế hình thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học; tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với môi trường và cuộc sống của con người; các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của sự mất mát đa dạng sinh học; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

SINH HỌC PHÂN TỬ

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời môn học, khái quát về các đại phân tử sinh học ở cơ thể sống, hiểu được cấu trúc của genome, cấu trúc gen và quá trình biểu hiện của gen ở sinh vật, các kỹ thuật cơ bản nghiên cứu ứng dụng trong sinh học phân tử.

KỸ THUẬT DI TRUYỀN

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các công cụ và phương pháp thao tác với vật liệu di truyền, các chiến lược để tạo dòng phân tử, để nghiên cứu cấu trúc và chức năng của genome. Từ đó là cơ sở tạo ra các sản phẩm tái tổ hợp.

MIỄN DỊCH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về  miễn dịch như hệ thống miễn  dịch của cơ thể, miễn dịch tự nhiên, miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch dịch thể, miễn dịch tế bào..kháng nguyên (KN), kháng thể (KT), thụ thể (R)), cytokin, phức hợp miễn dịch, đáp ứng miễn dịch. bệnh lý miễn dịch, tương tác và điều hòa miễn dịch, tự miễn dịch ..và những ứng dụng của miễn dịch trong thực tiễn đời sống (các kỹ thuật miễn dịch).

SINH HỌC CHỨC NĂNG THỰC VẬT

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các quá trình sống trong cơ thể thực vật: Sự trao đổi nước ở thực vật; Quang hợp ; Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật; Hô hấp thực vật; Sinh trưởng và phát triển thực vật

SINH HỌC CHỨC NĂNG ĐỘNG VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng các hệ cơ quan trong cơ thể động vật.

VIRUS HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về virus như: các đặc tính của virus, hình thái và cấu trúc của virus, quá trình xâm nhập sự nhân lên ở trong TB chủ, mối quan hệ giữa virus và TB chủ, quá trình gây bệnh của từng nhóm virus, bản chất của interferon, cơ chế tác dụng của interferon.

DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý di truyền và các bệnh, tính trạng di truyền ở người.

HÓA SINH CÔNG NGHIỆP

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa sinh nguyên liệu của quá trình sản xuất công nghiệp, các phản ứng hóa sinh thường dùng trong công nghiệp và cơ chế hóa sinh các quy trình của một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp liên quan đến sinh học.

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về các phương pháp ứng dụng công nghệ trên đối tượng tế bào thực vật nhằm nhân giống thực vật, hoặc  phục vụ chọn tạo giống.

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các kỹ thuật công nghệ cũng như các thành tựu ứng dụng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

 Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Khoa học sự sống