CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Trường Đại học Khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ

  • Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc và cả nước;
  • Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
  • Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất và các mặt công tác khác theo quy định của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ;
  • Là đơn vị dự toán và kế toán hành chính sự nghiệp cấp 3 thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay

Bước vào thời kỳ phát triển mới, trường Đại học Khoa học có nhiều điều kiện thuận lợi: Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, vị thế của Đại học Thái Nguyên tiếp tục được khẳng định trên toàn quốc. Đại học Thái Nguyên tiếp tục phân cấp mạnh cho các trường thành viên, đơn vị trực thuộc trong mối quan hệ biện chứng, hữu cơ, liên thông, liên kết trong mọi lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Khoa học ra đời sau các trường đại học thành viên khác thuộc Đại học Thái Nguyên nên có điều kiện học hỏi, rút kinh nghiệm ngay từ những quy trình đầu tiên là xác định mục tiêu chiến lược phát triển cho đến quy trình tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các ý tưởng trong thực tiễn. Trường Đại học Khoa học đang trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ cơ hữu trẻ trung, đầy sức sáng tạo, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trường Đại học Khoa học đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay như sau:

  • Đổi mới cơ chế quản lý, quản trị đại học tiên tiến, đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển trường Đại học Khoa học theo hướng đại học nghiên cứu;
  • Phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hóa;
  • Gia tăng quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học hướng tới đạt các chuẩn khu vực, quốc tế;
  • Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh; gia tăng giá trị nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu sứ mệnh phát triển trường Đại học Khoa học;
  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao vị thế quốc tế của trường Đại học Khoa học;
  • Tăng cường công tác cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học trình độ cao, chất lượng cao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, sinh viên.