BẬC ĐÀO TẠO VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc:

  • 18 ngành trình độ Đại học: Luật; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Khoa học quản lý; Địa lý tự nhiên; Khoa học môi trường; Công nghệ sinh học; Toán - Tin; Công nghệ kỹ thuật Hóa học; Hóa dược; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Ngôn ngữ Anh; Công tác xã hội; Văn học; Lịch sử; Báo chí; Thông tin thư viện; Việt Nam học.
  • 8 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ: Toán ứng dụng; Phương pháp toán sơ cấp; Công nghệ Sinh học; Văn học Việt Nam; Hóa phân tích; Quang học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.
  • 3 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ: Hóa Sinh học; Đại số và Lý thuyết số; Toán ứng dụng.

Tương ứng với quy mô đào tạo là đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao gồm 308 người, trong đó có 07 Phó Giáo sư; 89 Tiến sĩ; 44 Nghiên cứu sinh; 162 Thạc sĩ và 57 người trình độ khác (số liệu tính đến 31/01/2020) thuộc:

  • 10 Khoa trực thuộc trường: Khoa Luật; Khoa Du lịch; Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học; Khoa Hóa học; Khoa Tài Nguyên & Môi trường; Khoa Công nghệ sinh học; Khoa Toán - Tin; Khoa Vật lý & Công nghệ; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn.
  • 8 Phòng, Trung tâm chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị - Phục vụ; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
  • 1 Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.