BẬC ĐÀO TẠO VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc:

  • 21 ngành trình độ Đại học: Luật; Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Khoa học quản lý; Khoa học môi trường; Công nghệ sinh học; Toán học, Toán - Tin; Công nghệ kỹ thuật Hóa học; Hóa dược; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Ngôn ngữ Anh; Công tác xã hội; Lịch sử; Báo chí; Thông tin thư viện; Văn học, Vật lý học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Quản lý thể dục thể thao.
  • 8 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ: Toán ứng dụng; Phương pháp toán sơ cấp; Công nghệ Sinh học; Văn học Việt Nam; Hóa phân tích; Quang học; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.
  • 3 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ: Hóa Sinh học; Đại số và Lý thuyết số; Toán ứng dụng.

Đội ngũ giảng viên của trường ngày càng lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu xã hội. Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của Trường là 306, trong đó 181 giảng viên, trong đó có 11 PGS, 89 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ gần 50% số giảng viên), thuộc:

  • 12 Khoa/Bộ môn/Viện trực thuộc trường: Khoa Luật; Khoa Du lịch; Khoa Báo chí - Truyền thông; Khoa Hóa học; Khoa Tài Nguyên & Môi trường; Khoa Công nghệ sinh học; Khoa Toán - Tin; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn; Bộ môn Hàn Quốc học; Bộ môn Trung Quốc học; Viện hoa học và công nghệ.
  • 8 Phòng, Trung tâm chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị - Phục vụ; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Truyền thông - Đối ngoại và Tuyển sinh.
  • 1 Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.