Sứ mạng

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành trường đại học đa ngành, chất lượng cao, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế vào năm 2022.

Phương châm đào tạo

- Gắn đào tạo với nhu cầu việc làm của địa phương, doanh nghiệp;

- Hỗ trợ khởi nghiệp;

- Bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học;

- Kết nối doanh nghiệp để đảm bào việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên.