Cử nhân Lịch sử
Ngành đào tạo:   LỊCH SỬ (HISTORY)
Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo: 4 năm 
Mã ngành: 52220310
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; 
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 
Toán, Ngữ văn, Lịch sử; 
Toán, Ngữ văn, Địa lí
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 35

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình nhằm đào tạo, trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiến trình lịch sử dân tộc và tiến trình lịch sử nhân loại; giúp sinh viên nắm vững phương pháp luận và có khả năng thích ứng với những yêu cầu của xã hội; độc lập giải quyết các tình huống.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP – “HỌC MỘT NGÀNH LÀM NHIỀU NGHỀ”

Cử nhân Lịch sử có thể làm công tác nghiên cứu ở các trung tâm nghiên cứu; các cơ quan đoàn thể xã hội có sử dụng kiến thức lịch sử; giảng dạy lịch sử tại các trư­ờng đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm chính trị và các trư­ờng phổ thông;

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học lên các bậc học cao hơn đối với các chuyên ngành hẹp như:­ Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Dân tộc học, lịch sử thế giới…hoặc các khoa học liên ngành khác;

Là công chức, viên chức tại tất cả các cơ quan, đoàn thể trong bộ máy chính quyền Nhà nước;

Tìm hiểu sinh viên bộ môn Lịch sử: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên Bộ môn Lịch sử: tại đây

 

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3 Tư tưởng Hồ chí Minh 4 Tiếng Anh (1,2,3)
5 Tin học đại cương 6 Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
1 Mỹ học đại cương 2 Cơ sở văn hóa
3 Xã hội học đại cương 4 Hán nôm
5 Chính trị học đại cương 6 Logic học đại cương
7 Dân tộc học đại cương 8 Nhà nước và pháp luật đại cương
9 Tôn giáo học đại cương 10 Tiếng việt thực hành
11 Lịch sử văn minh thế giới 12 Phương pháp nghiên cứu khoa học
Kiến thức cơ sở ngành
1 Phương pháp luận sử học 2 Sử liệu học
3 Lịch sử thế giới cổ trung đại 4 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
5 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 6 Cơ sở khảo cổ học
7 Lịch sử thế giới cận đại 8 Lịch sử Việt Nam cận đại
9 Lịch sử thế giới hiện đại 10 Lịch sử Việt Nam hiện đại
11 Dân tộc và các chính sách dân tộc 12 Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc
13 Tiếng anh chuyên ngành 14 Những cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam
15 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 16 Quan hệ công chúng
17 Đánh giá xếp hạng các loại di tích lịch sử 18 Nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng
Kiến thức chuyên ngành
1 Kiến thức chuyên ngành 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945
3 Quá trình mở rộng lãnh thổ của các chúa Nguyễn 4 Đường lối kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954
5 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 6 Đường lối cách mạng miền Nam 1954 - 1975
7 Chế độ ruộng đất trong lịch sử Việt Nam 8 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
9 Triều Nguyễn (1802 – 1945) một số vấn đề trong lịch sử 10 Đường lối đối ngoại của Đảng (1945 – 2015)

 Nội dung một số học phần bắt buộc

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Cung cấp cho sinh viên nhưng nghiệp vụ cơ bản vể tin học văn phòng, nghiệp vụ làm công chức viên chức, nghiệp vụ quản lý.

Quan hệ công chúng

Giúp hình thành cho sinh viên nhưng kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện, năng lực ứng xử trong công việc và những kỹ năng mềm khác. Có khả năng độc lập giải quyết các các việc.

Mỹ học đại cương

Mĩ học có vai trò hết sức quan trọng  đối với khoa học và thực tiễn đời sống. Nội dung môn học tập trung khảo sát các quan niệm về mĩ học đã từng tồn tại trong lịch sử cũng như quan niệm về mĩ học theo quan điểm hiện đại; nghiên cứu về mối quan hệ thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ, khách thể thẩm mĩ và các loại hình nghệ thuật.

Cơ sở văn hóa

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, hệ thống tôn giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam truyền thống từ khái niệm cho tới các đặc điểm của một số hình thức tín ngưỡng tiêu biểu; cung cấp các kiến thức về lễ hội tôn giáo; từ đó mang tới một cái nhìn tòan vẹn về văn hóa Việt Nam.

Xã hội học đại cương

Khái quát lịch sử hình thành, phát triển của xã hội học .Đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học.Mối quan hệ giữa xã hội học và các ngành khoa học khác.Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu của xã hội học.Các phạm trù, khái niệm của xã hội học và một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học.

Hán nôm

Cung cấp cho người học những tri thức chung về chữ Hán bao gồm các vấn đề: Đại cương chữ Hán, cách viết chữ Hán, cấu tạo chữ Hán, âm Hán Việt... trong đó chứa đựng các tri thức về chữ Hán.Bên cạnh đó giới thiệu các hiện tượng ngữ pháp gặp trong bài, để sinh viên nắm được các hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong Hán cổ.

Dân tộc học đại cương

 Dân tộc học vẽ nên một bức tranh khá toàn diện về đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của 54 thành phần tộc người ở Việt Nam. Xác định thành phần tộc người, những vấn đề trong xã hội nguyên thủy ở Việt Nam cũng đã được nghiên cứu cả ở phương diện lý thuyết và thực tiễn. Ngoài ra, còn cung cấp cho các ngành khoa học khác phương pháp nghiên cứu hiệu quả - phương pháp điền dã Dân tộc học.

Nhà nước và pháp luật đại cương

Nhà nước và pháp luật đại cương là môn học nghiên cứu những vấn đề chung nhất và cơ bản nhất, mang tính toàn diện và hệ thống các tri thức về nhà nước và pháp luật, nghiên cứu bản chất, vai trò xã hội, qui luật phát sinh, tồn tại và phát triển của hai hiện tượng xã hội này.

Tôn giáo học đại cương

Cung cấp cho người học những hiểu biết chung về tôn giáo, quá trình hình thành và phát triển của các tôn giáo lớn trên thế giới. Những tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Tiếng việt thực hành

Học phần hệ thống hóa lại cho sinh viên các khái niệm, phân loại từ, câu, đạo văn, văn bản; đồng thời cụ thể hóa các kiểu lỗi thường gặp ở từng cấp độ để phân tích và đưa ra giải pháp. Học phần còn giúp sinh viên thành thạo hơn trong các kĩ năng phát âm, viết đúng chính tả, dùng từ đúng nghĩa, viết câu nhuần nhuyễn, biết cách viết một đoạn văn hoặc tạp lập các văn bản hành chính thông dụng cũng như một số loại văn bản khoa học gắn liền với việc học tập của sinh viên.

Lịch sử văn minh thế giới

Giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua việc trình bày nền văn minh. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của văn minh thế giới.

Phương pháp luận sử học

Giới thiệu những nội dung cơ bản của khái niệm lịch sử, sử học và khoa học lịch sử, xác đinh rõ đối tượng nghiên cứu chức năng nhiệm vụ và vai trò của sử học. Nhập môn sử học trang bị những kiến thức cơ bản về các ngành (phân môn) của khoa học lịch sử và mối liên hệ giữa khoa học lịch sử và các khoa học khác. Từ đó trang bị cho sinh viên phương pháp luận trong nghiên cứu lịch sử: Phương pháp luận đối tượng; phương pháp luận nhân vật; phương pháp luận trình bày

Sử liệu học

Trang bị cho sinh viên kiến thức về sử liệu học và nguồn sử liệu trong lịch sử Việt Nam.Từ đó hình thành kỹ năngphê phán sử liệu học và kỹ năng trình bày.

Lịch sử thế giới cổ trung đại

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới thời kỳ nguyên thuỷ, cổ trung đại.Từ đó, giúp cho sinh viên thấy được quy luật phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại.

Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại,bao trùm toàn bộ là các nội dung lớn. Các vấn đề được trình theo lịch đại (trình tự thời gian), đồng thời, ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử, các vấn đề sẽ được phân tích, đánh giá một cách khách quan và khoa học.

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Giúp người học nắm được các nội dung chủ yếu của tư tưởng Việt Nam từ thời dựng nước đến đầu thế kỷ XX. Từ đó người học có khả năng áp dụng vào thực tế, thấy được mối liên hệ giữa tư tưởng phương Đông và tư tưởng Việt Nam; đồng thời có thái độ đánh giá đúng đắn, khách quan về các sự kiện; thấy được sự tương đồng và khác biệt trong tư tưởng, nhận thức của Việt Nam khi tiếp thu tư tưởng các nước phương Đông.

Cơ sở khảo cổ học

Nhằm trang bị cho sinh viên khoa Lịch sử những kiến thức cơ bản về khảo cổ học: giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về khảo cổ học Việt Nam và Thế giới, qua đó rèn luyện các kỹ năng đặc trưng của khảo cổ học: Kỹ năng thám sát và nghiên cứu thực địa; kỹ năng khai quật; kỹ năng xủ lý hiện vật.

Lịch sử thế giới cận đại

Học phần giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về nội dung của lịch sử thế giới cận đại (cách mạng tư sản, sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản, phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học, phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ Latinh, Những thành tựu khoa học kĩ thuật và văn học nghệ thuật cận đại…)

Lịch sử Việt Nam cận đại

Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản, có cái nhìn và đánh giá khách quan những vấn đề then chốt của lịch sử (giai đoạn 1858 – 1945).

Lịch sử thế giới hiện đại

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại, cụ thể là lịch sử thế giới hiện đại được lấy mốc từ năm 1917 khi cách mạng tháng Mười Nga thành công.

Lịch sử Việt Nam hiện đại

Giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay. Đồng thời cung cấp những nội dung và  những thành tựu đạt được của Đảng và nhà nước ta trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

Tiếng anh chuyên ngành

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong họp tập và nghiên cứu lịch sử.Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức tiếng Anh thuộc lĩnh vực sử học để phục vụ trực tiếp cho việc tham khảo, dịch tài liệu tiếng Anh; nâng cao một số kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực Sử học.

Tìm hiểu thêm tại Website: Bộ môn Lịch sử