Cử nhân Sinh học
Ngành đào tạo: SINH HỌC
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Mã ngành: 52420101
Tổ hợp môn thi/xét tuyển Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Hóa học, Sinh học;
Toán, Tiếng Anh, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Sinh học
Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 30

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Giúp sinh viên nắm vững các nguyên lý cơ bản và quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã);

- Trang bị cho sinh viên cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học để có thể ứng dụng được vào thực tiễn;

- Giúp sinh viên có khả năng tư duy nghiên cứu; có khả năng truyền đạt và vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu khoa học; có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và Cơ quan nghiên cứu của một số Bộ, Sở, các Trường Đại học và Cao đẳng có liên quan đến các lĩnh vực sinh học, sinh học thực nghiệm, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường;

- Công tác tại các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học, Công nghệ sinh học, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường như: Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Sở nông nghiệp, Bệnh viện, Công an, ...;

- Có khả năng tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến sinh học, CNSH, sinh thái và tài nguyên sinh vật, môi trường; Có khả năng làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu công nghệ sinh học; Có khả năng làm việc ở các UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, trung tâm, … với vai trò là các chuyên viên về CNSH.

- Giảng dạy các môn Sinh học tại một số Trường ĐH, Cao đẳng, Trung cấp và Trung học phổ thông.

Tìm hiểu về sinh viên trường ĐHKH: tại đây

Tìm hiểu cựu sinh viên khoa Khoa học sự sống: Tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Tiếng Anh (1,2,3)
5 Tin học đại cương 6 Pháp luật đại cương
Kiến thức ngành/chuyên ngành
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
1 Đại số Tuyến tính và hình học giải tích B 2 Vật lí đại cương 2
3 Giải tích B1 4 Hoá đại cương
5 Xác suất thống kê 6 Các khoa học Trái đất
7 Vật lý Đại cương 1    
Kiến thức cơ sở ngành
1 Hóa hữu cơ 1 2 Vi sinh vật
3 Hóa phân tích 1 4 Thống kê sinh học
5 Tế bào học 6 Đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật
7 Di truyền học 8 Tiếng Anh chuyên ngành
9 Hóa sinh học    
Kiến thức ngành
1 Kỹ thuật di truyền 2 Sinh học phân tử
3 Miễn dịch 4 Tin sinh học
5 Phương pháp nghiên cứu khoa học 6 Sinh lý thực vật
7 Sinh  thái học 8 Sinh lý người và động vật
9 Thực vật học 10 Sinh học người
11 Động vật học 12 Nguyên tắc phân loại sinh vật
13 Mô phôi học 14 Thực tập thiên nhiên
Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành: Sinh dược
1 Dược liệu 2 Nghiên cứu tài nguyên cây thuộc
3 Kỹ thuật sản xuất dược phẩm 4 Dược lý học
5 Thực tập chuyên ngành 6 Thực vật dược
b. Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm
1 Công nghệ hóa sinh 2 Vi sinh vật nông nghiệp
3 Cơ sở di truyền chọn giống 4 Vi sinh vật y học
5 Thực tập chuyên ngành 6 Công nghệ sinh học ứng dụng
c. Chuyên ngành: Sinh học cơ thể và sinh thái
1 Sinh thái học động vật 2 Sinh thái học côn trùng
3 Sinh thái học thực vật 4 Tập tính học động vật
5 Thực tập chuyên ngành 6 Giải phẫu hình thái thích nghi thực vật
Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thể
Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế
1 Di truyền vi sinh 2 Sinh học bảo tồn
3 Sinh lý chống chịu của thực vật    

Nội dung một số học phần bắt buộc

TẾ BÀO HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các dạng tồn tại của tế bào trong tự nhiên, các tính chất chung của tế bào sinh vật, cấu tạo đại thể và cấu tạo vi thể của TB sinh vật, các hình thức chuyển hoá năng lượng trong tế bào, sự sinh sản của tế bào và quá trình già và chết của chúng. Đồng thời sau khi học xong học phần Tế bào học, sinh viên cũng được trang bị một số kiến thức về các công nghệ tế bào đang được nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

MÔ PHÔI HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo và chức năng của 5 loại mô chính trong cơ thể người (Biểu mo, mô lien kết, mô máu, mô cơ và mô than kinh). Bên cạnh đó cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về sự hình thành và phát triển của phôi thai trong cơ thể sinh vật bậc cao kể cả người.

THỐNG KÊ SINH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê sinh học nhằm giúp sinh viên ngành Sinh học có thể áp dụng vào để tính toán và xử lý số liệu

TIN SINH HỌC

Trang bị cho sinh biết cách sử dụng một số phần mềm trong xử lý số liệu thống kê sinh học, dữ liệu gen sau khi nghiên cứu.

DI TRUYỀN HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời môn học, các quá trình di truyền xảy ra ở cấp độ phân tử, tế bào, các cơ thể sinh vật và quần thể. Đồng thời chỉ ra sử biểu hiện ở thế hệ lai ngoài yếu tố di truyền còn có các quá trình khác là biến dị và thương biến. Môn học còn chỉ ra phương pháp nghiên cứu di truyền ở người và các phương pháp tạo giống sinh vật.

HOÁ SINH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo, cấu trúc và chức năng  của các đại phân tử sinh học cấu tạo tế bào và cơ thể sống; quá trình trao đổi chất và chuyển hoá của các đại phân tử sinh học.

VI SINH VẬT HỌC

Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của VSV, đồng thời nắm được các đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào cũng như các đặc điểm sinh lý học của sự sinh trưởng và trao đổi chất ở VSV

ĐA DẠNG DẠNG SINH HỌC VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các học thuyết tiến hóa nguồn gốc sự sống; các nhân tố tiến hóa; sự phát sinh chủng loại và cơ chế hình thành loài trong quá trình tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đa dạng sinh học; tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với môi trường và cuộc sống của con người; các nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân sâu xa của sự mất mát đa dạng sinh học; các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

SINH HỌC PHÂN TỬ

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời môn học, khái quát về các đại phân tử sinh học ở cơ thể sống, hiểu được cấu trúc của genome, cấu trúc gen và quá trình biểu hiện của gen ở sinh vật, các kỹ thuật cơ bản nghiên cứu ứng dụng trong sinh học phân tử.

KỸ THUẬT DI TRUYỀN

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các công cụ và phương pháp thao tác với vật liệu di truyền, các chiến lược để tạo dòng phân tử, để nghiên cứu cấu trúc và chức năng của genome. Từ đó là cơ sở tạo ra các sản phẩm tái tổ hợp.

MIỄN DỊCH HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản  về  miễn dịch như hệ thống miễn  dịch của cơ thể, miễn dịch tự nhiên, miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch dịch thể, miễn dịch tế bào..kháng nguyên (KN), kháng thể (KT), thụ thể (R)), cytokin, phức hợp miễn dịch, đáp ứng miễn dịch. bệnh lý miễn dịch, tương tác và điều hòa miễn dịch, tự miễn dịch ..và những ứng dụng của miễn dịch trong thực tiễn đời sống (các kỹ thuật miễn dịch).

SINH THÁI HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở sinh thái học về môi trường vô sinh, môi trường hữu sinh, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã và hệ sinh thái,  trên cơ sở đó giúp cho sinh viên có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái cơ bản và bảo vệ

THỰC VẬT HỌC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tế bào học thực vật, mô học, giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng và sinh sản của thực vật; đồng thời cung cấp những kiến thức về hệ thống phân loại thực vật từ thấp đến cao, quan hệ họ hàng và sự tiến hóa của thực vật.

ĐỘNG VẬT HỌC

 Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý cơ  bản và các quá trình sinh học khác nhau của khoa học sự sống (ở mức độ cơ quan, cơ thể), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài. Trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như điều tra thu thập mẫu, định loại, phân tích tổng hợp các số liệu…

SINH LÍ  THỰC VẬT

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các quá trình  sinh lí diễn ra trong cơ thể thực vật: Sự trao đổi nước ở thực vật; Quang hợp ; Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật; Hô hấp thực vật; Sinh trưởng và phát triển thực vật

SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sinh lý các hệ cơ quan trong cơ thể động vật và người

SINH HỌC NGƯỜI

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sinh học người và những khía cạnh ứng dụng của nó, bao gồm: nguồn gốc và tiến hoá người, di truyền người và quần thể, biến dị sinh học người, tăng trưởng và phát triển cơ thể người, dinh dưỡng, sức khoẻ và bệnh ở người, sinh thái học người, ứng dụng của sinh học người trong phân tích hình sự.

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI SINH VẬT

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguyên lý và phương pháp về phân loại sinh vật; luật danh pháp quốc tế về phân loại học, kỹ năng thực hành trong phân loại học; các đặc điểm của sinh vật được sử dụng trong phân loại học, các quan niệm về loài, các thứ bậc dùng trong phân loại học.

Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Khoa học sự sống