Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương trình đào tạo: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngành đào tạo:   Lịch sử (HISTORY)
Mã ngành: 7229010
Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo: 4 năm 
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng Bộ môn (TS. Nguyễn Minh Tuấn) 01234865145
SĐT Giảng viên tư vấn  

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Trọng tâm chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức về lịch sử nói chung, trong đó chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên nền tảng kiến thức, rèn luyện các kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể thực hành nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu các công việc liên quan tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; làm công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống trường Đảng của cả nước.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với 135 tín chỉ, người học sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

Cùng với đó, chương trình còn trang bị những kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các cơ quan, ban, ngành, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước;

Năm cuối, thông qua đợt đi thực tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, người học được trang bị kỹ năng nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học về Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; được làm việc; kỹ năng xử lý tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác trong quá trình công tác.

Những nội dung trên được thể hiện trong một số học phần tiêu biểu như:

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945;

- Đường lối kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954;

- Đường lối Cách mạng miền Nam 1954 - 1975;

- Đường lối Công nghiệp hóa của Đảng;

- Đường lối xây dựng KTTT định hướng XHCN;

- Đường lối đối ngoại của Đảng;

-  Nghiệp vụ công tác Đảng;

- Công tác xây dựng Đảng;

- Phương pháp dạy học Lịch sử Đảng;

- Phương pháp, kĩ năng sưu tầm, biên soạn  lịch sử Đảng bộ địa phương...;

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Làm việc tại các cơ quan chính quyền: Ban tuyên giáo, ban Dân vận, mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, các Sở (Phòng) văn hóa, các bảo tàng, cơ quan báo đài, du lịch...

- Làm việc trong các ngành quân đội, công an...

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường Đại học và cao đẳng, trung tâm chính trị...

- Làm cán bộ nghiên cứu trong các viện nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn;

THÔNG TIN THÊM

- Cán bộ tư vấn:     TS. Đoàn Thị Yến

                             SĐT: 0916050720

                             Email: doanyen.dhkh@gmail.com

- Website Bộ môn: http://lichsu.tnus.edu.vn/

- Facebook của Bộ môn:  https://www.facebook.com/lichsu.tnus/

Thông tin cựu sinh viên

http://lichsu.tnus.edu.vn/chi-tiet/738-NHIEU-LUA-CHON-SAU-KHI-TOT-NGHIEP----CHUYEN-NGANH-LICH-SU-DANG-CONG-SAN-VIET-NAM-?fbclid=IwAR3E8QTF0BqFpMbIUTTi6eMxWtG1DSTgkJTfkkPy-5p1yyTV7PAVpAKuIM0

Thông tin ngành: https://www.facebook.com/lichsu.tnus/videos/1897358717256932/

Thực tập, thực tế:

https://www.facebook.com/lichsu.tnus/videos/1846630875663050/

https://www.facebook.com/lichsu.tnus/videos/1843946922598112/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.