Quản lý Hành chính công
Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG
Ngành đào tạo: Khoa học quản lý
Mã ngành: 7340401
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Quản lý hành chính công nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ, năng lực và kỹ năng về quản lý hành chính công để có thể hoàn thành tốt công việc sau khi tốt nghiệp. Trọng tâm của chương trình là trang bị cho người học khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực quản lý hành chính công, từ đó vận dụng kiến thức, phương pháp, và các kỹ năng quản lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược, chính sách của tổ chức.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

- Kiến thức chung về mục tiêu, đối tượng, phương pháp và phạm vi ảnh hưởng của khoa học quản lý hành chính công và mối quan hệ biện chứng giữa ngành quản lý hành chính công với những chuyên ngành khác.

- Kiến thức chuyên sâu về công tác lãnh đạo, quản lý hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực, các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công.

- Kiến thức nghiệp vụ: Nghiệp vụ Thư­ ký hành chính, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Kĩ năng giao tiếp hành chính…

b.  Kỹ năng

Kĩ năng nghề nghiệp:

- Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

- Có khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước.

Kỹ năng mềm:

- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phầm mềm hỗ trợ quản lý hiện hành.

- Có khả năng lập kế hoạch, quy hoạch; thiết kế, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công.

- Có khả năng trình bày, diễn giải vấn đề, kỹ năng giao tiếp và hội nhập, phát triển năng lực tư duy, cũng như nghệ thuật lãnh đạo và quản lý.

- Có khả năng cập nhật các kiến thức mới của ngành, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của thời đại.

c. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc.

- Đề cao vai trò của quản lý hành chính công trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Có thái độ đúng đắn trong việc phối hợp giữa quản lý hành chính công và quản lý các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

- Tích cực đào tạo, phát triển đội ngũ những nhà quản lý hành chính công chuyên nghiệp cho các cơ quan công quyền từ Trung ương đến địa phương.

* Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, Tin học:

Theo Quy định chung của Đại học Thái Nguyên và của Trường Đại học Khoa học.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc trong những cơ quan, doanh nghiệp, những tổ chức kinh tế - xã hội thuộc khu vực công và những thành phần kinh tế khác. Cụ thể:

+ Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công.

+ Quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương;

+ Giảng dạy và nghiên cứu trong các trường đại học, Viện nghiên cứu;

+ Chuyên viên trong các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội;

+ Thành viên thuộc các dự án phát triển kinh tế - xã hội…

- Cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý hành chính công trong và ngoài nước.

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Kim Phương, SĐT 0985350919

- Đường link dẫn đến trang Web của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

- Facebook của khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/         

- Thông tin về ngành:  http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-khoa-hoc-quan-ly-chuan-muc-tro-thanh-mot-nguoi-quan-ly

- Thực tập, thực tế:

      http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tim-hieu-ve-quan-tri-doanh-nghiep-tai-cong-ty-co-phan-kim-khi-bac-thai-215

          http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-nganh-khoa-hoc-quan-ly-tham-quan-mo-hinh-5s-tai-cong-ty-co-phan-may-va-thiet-bi-narime-209

 3.2. Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.