BẬC ĐÀO TẠO VÀ NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc:

  • 20 ngành trình độ Đại học: Toán học; Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng); Vật lý học; Hóa học; Công nghệ kỹ thuật Hóa học; Hóa dược; Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Địa lý; Sinh học; Công nghệ Sinh học; Lịch sử; Báo chí; Du lịch; Văn học; Việt Nam học; Khoa học Quản lý; Công tác xã hội; Luật; Khoa học Thư viện (chuyên ngành Thư viện - Thiết bị dạy học); tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh du lịch);
  • 6 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ: Toán ứng dụng; Phương pháp toán sơ cấp; Công nghệ Sinh học; Văn học Việt Nam; Hóa phân tích; Quang học;
  • 3 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ: Hóa Sinh học; Đại số và Lý thuyết số; Toán ứng dụng.

Tương ứng với quy mô đào tạo là đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao gồm 357 người, trong đó có 10 Giáo sư, Phó Giáo sư; 54 Tiến sĩ; 200 Thạc sĩ và 71 người trình độ khác (số liệu tính đến 01/3/2016) thuộc:

  • 9 Khoa, Bộ môn trực thuộc trường: Khoa Toán - Tin; Khoa Vật lý và Công nghệ; Khoa Hóa học; Khoa Khoa học sự sốn; Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất; Khoa  Văn - Xã hội; Khoa Luật và Quản lý Xã hội; Khoa Khoa học Cơ bản, Bộ môn Lịch sử;
  • 9 Phòng, Trung tâm chức năng: Phòng Đào tạo; Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị - Phục vụ; Trung tâm Công nghệ Thông tin- Thư viện;
  • 5 Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn pháp luật; Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và chuyển giao công nghệ; Trung tâm nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc