Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương trình đào tạo: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngành đào tạo:   Lịch sử
Mã ngành: 7229010
Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC
Thời gian đào tạo: 4 năm 
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức theo lĩnh vực và khối ngành; kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, các phương pháp nghiên cứu lịch sử, trong đó chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và nghiệp vụ công tác Đảng để người học có thể học tiếp lên bậc cao hơn và có khả năng độc lập hoàn thành các vấn đề trong thực tiễn.

2. Mục tiêu cụ thể

 Về kiến thức

- Hiểu và vận dụng được hệ thống tri thức khoa học cơ bản của các học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong học tập và nghiên cứu khoa học lịch sử và nghiệp vụ công tác Đảng;

- Hiểu và vận dụng được kiến thức các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn trong học tập, nghiên cứu khoa học lịch sử;

- Có kiến thức cơ bản về lí luận sử học, bao gồm những diễn giải bản thể lịch sử với tư cách là đối tượng của sử học, lí thuyết về con đường tiếp cận lịch sử và khai thác thông tin lịch sử, các thời đại và khuynh hướng sử học thế giới và Việt Nam;

- Có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình và một số vấn đề của lịch sử Việt Nam và lịch sử Thế giới qua các thời kì;

- Có kiến thức nâng cao chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Gồm kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và nghiệp vụ công tác Đảng; Đường lối của Đảng qua các thời kì lịch sử… Vận dụng được những kiến thức trong học tập và nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và liên ngành các khoa học khác.

 Về kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp

- Kỹ năng phát hiện và xử lý sử liệu;

- Kỹ năng điều tra, khảo sát: Khảo sát trên tài liệu, khảo sát trên thực tế;

- Kỹ năng xác định, phân tích và giải quyết vấn đề của khoa học lịch sử. Kỹ năng vận dụng lí thuyết để thực hiện công trình nghiên cứu lịch sử có chất lượng khoa học;

- Kỹ năng khái quát hoá các kết quả nghiên cứu thực nghiệm, lí thuyết.

Kỹ năng mềm

- Kỹ năng làm việc, giải quyết vấn đề độc lập, sáng tạo;

- Kỹ năng làm việc nhóm: Thành lập nhóm, xác định vai trò thành viên hay lãnh đạo nhóm, xác định kế hoạch làm việc nhóm, triển khai kế hoạch làm việc, giám sát - đánh giá kết quả thực hiện, thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh;

- Kỹ năng giao tiếp: Xây dựng ý tưởng - lập luận; giao tiếp trực tiếp, giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp qua các phương tiện kĩ thuật công nghệ;

- Các kỹ năng về ngoại ngữ và tin học.

 Về thái độ

- Tuyệt đối trung thành với nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

- Có ý thức trách nhiệm công dân, nhận thức và ứng xử theo các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức; trung thực và giữ uy tín;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác và tận tụy trong công việc; Trung thực trong nghiên cứu và trong khai thác, trích dẫn các kết quả nghiên cứu; Ý thức được trách nhiệm và thể hiện trách nhiệm trong công việc;

- Cầu thị, khát khao khám phá và học hỏi từ thực tế cuộc sống, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Làm việc tại các cơ quan Đảng, chính quyền: Ban Tuyên giáo, ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các Sở (Phòng) Văn hóa, các bảo tàng, cơ quan báo đài, du lịch;

- Làm việc trong các ngành quân đội, công an;

- Giảng dạy lý luận chính trị tại các trường Đại học và cao đẳng, trung tâm chính trị (huyện, tỉnh);

- Làm cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Đỗ Hằng Nga, SĐT: 0967.968.273

- Website Bộ môn: http://lichsu.tnus.edu.vn/

- Facebook của Bộ môn:  https://www.facebook.com/lichsu.tnus/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/