Lịch sử (Lịch sử - Địa lý và Pháp luật)

 

Chương trình đào tạo: Lịch sử - Địa lý và Kinh tế pháp luật
Ngành đào tạo: Lịch sử
Mã ngành: 7229010
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 3,5 năm
Tổng số tín chỉ 125
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học Lịch sử, Địa lí và pháp luật, có năng lực sư phạm và các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời có đủ kiến thức và năng lực học tiếp lên các bậc cao hơn và có khả năng tự học để hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn trong công việc. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tham gia giảng dạy các các nội dung Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân theo khung chương trình đào tạo quốc gia mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu giảng dạy tại các trường chất lượng cao, trường quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức quản lý dự án và stem; những kiến thức chuyên sâu và thực tế về Lịch sử, Địa lí, pháp luật; kiến thức về các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Lịch sử, Địa lí, giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Về kỹ năng

Trang bị cho người học kĩ năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và các phương pháp nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy; kĩ năng quản lý dự án và stem; kĩ năng sử dụng các hình thức và phương pháp dạy học Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân phù hợp với đối tượng và mục tiêu dạy học ở các trường chất lượng cao, trường quốc tế.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Trang bị cho người học tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập; tôn trọng người học, công bằng đối xử trong dạy học, trong quan hệ với học sinh, đồng nghiệp; ý thức không ngừng tự rèn luyện tạo dựng phong cách nhà giáo mẫu mực, năng động, hội nhập.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chất lượng cao, các trường quốc tế.

- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; giảng dạy tại các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu; chuyên viên trong văn phòng cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; làm việc trong các lĩnh vực gần như báo chí, du lịch, văn hoá.…

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chất lượng cao, các trường quốc tế.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- Các cơ sở nghiên cứu; văn phòng cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan thuộc các lĩnh vực gần như báo chí, du lịch, văn hoá.…

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Phòng 107, Tầng 1, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

 SĐT tư vấn tuyển sinh: 02083.75.88.99 (trong giờ hành chính) - 0989.82.11.99.

 Website Trường: http://tnus.edu.vn – http://tuyensinh.tnus.edu.vn

 Facebook Trường: https://www.facebook.com/DHKHDHTN

 Website xét tuyển trực tiếp: https://dangkytuyensinh.tnus.edu.vn/

2. Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (Tầng 3. Phòng 311 Nhà Hiệu bộ)

TS. Nguyễn Minh Tuấn, SĐT: 0834.865.145

TS. Đỗ Hằng Nga, SĐT: 0967.968.273

Website của Khoa: http://khxhnv.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa:  https://www.facebook.com/khoakhxh.tnus/