Quản lý Nhân lực
 Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ NHÂN LỰC
 Ngành đào tạo: Khoa học quản lý
 Mã ngành: 7340401
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 Tổng số tín chỉ 135
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình đào tạo Quản lý nhân lực nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực quản lý và quản lý nhân sự. Cử nhân Khoa học quản lý, chuyên ngành quản lý nhân sự có kiến thức nền tảng về quản lý và chuyên sâu về quản lý nhân sự; có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về nhân sự trong tổ chức; có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, tin học, môi trường để áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, thực tiễn quản lý tổ chức và quản lý nhân sự trong tổ chức.

- Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản lý, chuyên sâu về quản lý nhân sự và kiến thức thực tế về quản lý, quản lý nhân sự để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý, quản lý nhân sự của cơ quan, tổ chức trong kỷ nguyên số.

- Giúp người học rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nắm vững kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao sức mạnh thể chất trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc.

Về kỹ năng

- Rèn luyện cho người học kỹ năng giao tiếp, lập luận, đàm phán, phản biện, thuyết phục, sử dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt, phổ biến kiến thức, kỹ năng, yêu cầu của công việc tới người khác trong hoạt động quản lý, quản lý nhân sự.

- Người học có khả năng khởi nghiệp; nhận diện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý và quản lý nhân sự.

- Người học có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong hoạt động quản lý, quản lý nhân sự của tổ chức.

- Người học có năng lực ngoại ngữ theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Người học có đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác; có ý thức tự giác trong bồi dưỡng chuyên môn, ý thức học tập suốt đời để nâng cao trình độ; hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần.

- Người học có khả năng làm việc độc lập, hướng dẫn, giám sát và phối hợp tốt với các thành viên nhóm trong việc thực hiện các nhiệm vụ với vai trò là nhà quản lý hay thành viên của nhóm.

- Người học có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành quy trình quản lý, quản lý nhân sự, điều phối các nguồn lực và tham gia vào quá trình cải tổ, hoàn thiện hệ thống chính sách giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, quản lý nhân sự của cơ quan, tổ chức trong kỷ nguyên số.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý nhân lực có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

- Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định mức, quản trị tiền lương, quan hệ lao động … ở bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề.

- Chuyên viên trong các phòng Tổ chức - Nhân sự, Hành chính - Nhân sự... của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội; Chuyên viên cấp Sở hoặc Phòng Lao động – Thương binh & xã hội, Phòng Nội vụ tại các địa phương...

- Chuyên viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động...

- Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, học viên; Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về lao động, xã hội, tiền lương, công đoàn...

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 Văn Phòng Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Trần Thị Hồng - SĐT: 0978.427.903

ThS. Nguyễn Thanh Huyền: SĐT: 0374.221.772

Page Bộ môn KHQL: https://www.facebook.com/ManagementScienceThaiNguyen/

Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/