Thư viện - Quản lý văn thư
 Chương trình đào tạo: THƯ VIỆN - QUẢN LÝ VĂN THƯ
 Ngành đào tạo: Thông tin - Thư viện
 Mã ngành: 7320201
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 Tổng số tín chỉ: 136
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện, chuyên ngành Thư viện - Quản lý văn thư trình độ cử nhân nhằm đào tạo các cán bộ Thư viện - Quản lý văn thư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng tốt về nghiệp vụ Thư viện - Quản lý văn thư, có kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực Thư viện, lĩnh vực văn thư, lưu trữ, văn phòng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức

* Kiến thức chung

- Nắm vững kiến thức cơ sở về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong Thư viện - Quản lý văn thư

- Biết và hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật, đường lối chỉ đạo của Đảng và Nhà nước;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

* Kiến thức ngành

- Nắm được, hiểu rõ và biết cách triển khai nghiên cứu nhu cầu tin, người dùng tin và am hiểu cách thức tổ chức phục vụ người dùng tin với nhiều đối tượng khác nhau;

- Hiểu rõ được các phương pháp và cũng như các yêu cầu đối với tổ chức hoạt động của các hệ thống thư viện, hệ thống văn thư lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, các công ty tư nhân;

- Có kiến thức chuyên sâu về năng lực thông tin để trở thành những những chuyên gia về tư vấn và hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và sử dụng thông tin cho người dùng tin;

- Nắm vững các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn quản lý văn thư ,tổ chức quản lý và vận hành tốt các phòng thư viện, phòng hành chính văn thư trong các trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường

b. Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế .

- Biết cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiên kế hoạch nghề nghiệp cho cá nhân trong lĩnh vực Thư viện - Quản lý văn thư tại cơ sở

- Vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực Thư viện - Quản lý văn thư vào các công việc cụ thể: thu thập, phân loại, xử lý, lưu trữ, phục vụ và khai thác thông tin, tài liệu, tổ chức quản lý, sử dụng, phục vụ thông tin, tài liệu;

- Biết cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ phần cứng và phần mềm trong trong lĩnh vực Thư viện - Quản lý văn bản số;

c. Về thái độ

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

2. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Thư viện - Quản lý văn thư có thể làm cán bộ thư viện, cán bộ văn thư, cán bộ quản trị thông tin, cán bộ lưu trữ, cán bộ văn phòng, cán bộ thư viện - quản lý văn thư, tại:

- Các Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học; các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

- Các Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Phòng Giáo dục – Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa – Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

- Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu, viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Các thư viện thuộc loại hình thư viện công cộng: thư viện quốc gia; thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thư viện thành phố trực thuộc tỉnh, thư viện quận, huyện, thị xã.

- Các thư viện của lực lượng vũ trang.

- Các công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

-  Làm chuyên viên, các cán bộ tại các trung tâm thông tin, văn phòng tại các công ty doanh nghiệp, làm quản trị thông tin trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

- Lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.

- Thư kí văn văn phòng hoặc trợ lí hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án.

- Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ tại Văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.

- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty liên doanh, công ty nước ngoài.

Tên một số cơ quan, ban, ngành mà sinh viên có thể xin việc sau khi ra trường:

Ø Trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học; các Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,  thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

Ø Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

Ø Sở Giáo dục – Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các Phòng Giáo dục – Đào tạo các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

Ø  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa – Thông tin của các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã.

Ø Các trung tâm thông tin, các viện nghiên cứu.

Ø Các thư viện công cộng: Thư viện quốc gia, Thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã, ...

Ø  Thư viện của lực lượng vũ trang.

Ø Công ty phát hành sách và thiết bị trường học.

Ø Doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty liên doanh, công ty nước ngoài, …

3. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Thông tin tư vấn

Nếu cần tư vấn thêm về chuyên ngành thí sinh liên hệ:

- Cán bộ tư vấn: Cô Hà Thị Thu Hiếu, SĐT: 0989388509

- Website của Khoa: http://khcb.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/khcb.tnus/

Thông tin ngành:

http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/3458-KHOA-KHOA-HOC-CO-BAN-GIOI-THIEU-2-NGANH-TUYEN-SINH-NAM-2018---TIENG-ANH-DU-LICH-VA-THONG-TIN--THU-VIEN

http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-thong-tin-thu-vien-them-chuyen-nganh-moi-dinh-huong-dao-tao-nhung-can-bo-da-nang

Cựu sinh viên:

http://khcb.tnus.edu.vn/chi-tiet/2822-Truyen-hay---Guong-sang-On-lai-nhan-mua-tuyen-sinh--NGHE-THU-VIEN-CUA-EM

3.2. Đăng ký xét tuyển

 

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.