Đào tạo 150 tín chỉ trở lên mới được cấp bằng kỹ sư, bác sĩ

Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Dự thảo lấy ý kiến tới ngày 20/5, nếu thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn có nhiều điểm mới đáng chý ý như sau:

Chuyển đổi cơ sở giáo dục ĐH tư thục sang cơ sở giáo dục ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận: Cam kết 75% số vốn

Theo đó, muốn chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, hồ sơ chuyển đổi phải có tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục đại học tư thục sang cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của cơ sở giáo dục đại học tư thục.

(Ảnh: Ngọc Toàn)


Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục đại học hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức….

Chuyển trường ĐH thành ĐH: Phải có ít nhất 5 trường trực thuộc

Điều kiện để chuyển trường đại học thành đại học là trường đại học đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng; Có ít nhất 5 Trường thuộc trường đại học được thành lập theo quy định tại khoản 4 Điều này; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục...

Thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học: Phải có tối thiểu 3 ngành đào tạo tiến sĩ

Theo đó, điều kiện thành lập trường thuộc cơ sở giáo dục đại học có tối thiểu 5 ngành thuộc cùng một nhóm ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên, trong đó, có tối thiểu 3 ngành đang đào tạo đến trình độ tiến sỹ, đã cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp; có quy mô đào tạo từ 3.000 người học trở lên...

Liên kết các trường đại học thành đại học: Ít nhất 3 trường đại học đã kiểm định

Phải có ít nhất 3 trường đại học đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học tham gia liên kết; các trường đại học tham gia liên kết phải cùng loại hình, trừ trường hợp trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục không vì lợi nhuận...

Đại học định hướng nghiên cứu: Công bố tối thiểu 100 bài báo ISI/Scopus/năm

Theo sự thảo, cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt các tiêu chí: Tỷ lệ chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ không dưới 50% tổng số chương trình đào tạo cấp bằng; quy mô người học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không ít hơn 25% tổng quy mô đào tạo và cấp tối thiểu 20 bằng tiến sỹ/năm.

Công bố tối thiểu 100 bài báo ISI/Scopus/năm trong toàn cơ sở giáo dục đại học và đạt tỷ lệ trung bình 0,3 bài/năm/giảng viên trong 3 năm gần nhất; Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20; tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học.

Trình độ đào tạo một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù: Từ 150 tín chỉ trở lên

Theo dự thảo, trình độ đào tạo chuyên sâu đặc thù là trình độ của người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp, có khối lượng học tập từ 150 tín chỉ trở lên đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương hoặc đã tốt nghiệp chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp đối với người đã có bằng cử nhân.

Về hệ thống văn bằng giáo dục đại học bao gồm:

Bằng cử nhân cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Bằng thạc sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Bằng tiến sĩ cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 8 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Văn bằng trình độ tương đương cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống giáo dục đại học bao gồm bằng kỹ sư, bằng bác sĩ và một số loại văn bằng khác do Thủ tướng Chính phủ quy định, được cấp cho người tốt nghiệp chương trình đào tạo quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

Theo: Lê Huyền, vietnamnet.vn