Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2016