MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2022

Là một trong bảy trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Khoa học luôn không ngừng phấn đấu để trở thành một thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ trình độ cao của đất nước. Trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được, trường Đại học Khoa học xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 với mục tiêu chung là trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học công nghệ mũi nhọn của Đại học Thái Nguyên, góp phần thực hiện sứ mạng của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Các chiến lược về đào tạo đại học và sau đại học

Mục tiêu

- Về đào tạo đại học, tạo được môi trường đào tạo tốt, đào tạo ra những con người có chất lượng, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao đối với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; phát triển hệ thống ngành nghề đào tạo của Trường một cách hài hòa, dựa trên nền tảng các ngành khoa học cơ bản truyền thống, phát huy tối đa ưu thế này để phát triển các ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn, các ngành khoa học ứng dụng đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

- Về đào tạo sau đại học, gắn kết chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng và qui mô đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu kinh tế - xã hội, tham gia triển khai có hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thông qua các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đồng thời hỗ trợ tích cực cho việc phát triển đội ngũ kế thừa có trình độ khoa học cơ bản và ứng dụng cao.

Các chiến lược

- Phát triển qui mô, loại hình, ngành đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo đại học;

- Cải tiến phương pháp đào tạo đại học và tăng cường tài nguyên học tập;

- Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đại học;

- Xây dựng hệ thống đánh giá nội bộ để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học;

- Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, gắn kết với nghiên cứu khoa học;

- Tăng cường qui mô đào tạo sau đại học.

Các chiến lược về khoa học công nghệ

Mục tiêu

Chiến lược trong lĩnh vực này là đòn bẩy để hoàn thành kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 - 2020. Tăng cường tiềm lực và hoạt động khoa học và công nghệ để góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học công nghệ mũi nhọn, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển thế giới.

Các chiến lược

- Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoa học cơ bản và khoa học công nghệ mũi nhọn;

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia trình độ cao và tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao;

- Tăng cường hiệu quả quản lý khoa học công nghệ.

Các chiến lược về quan hệ đối ngoại và văn hóa đại học

Mục tiêu

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ, uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng quản trị đại học, xây dựng đội ngũ của Nhà trường; Tăng cường công tác quan hệ công chúng để nâng cao vị thế của Trường đối với xã hội và thu hút nguồn lực xã hội để phát triển Nhà trường; Xác định và phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng của Nhà trường, làm nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển Nhà trường.

Các chiến lược

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế phục vụ sự phát triển của Nhà trường;

- Tăng cường công tác quan hệ công chúng để nâng cao vị thế của Trường đối với xã hội và thu hút nguồn lực xã hội để phát triển Nhà trường;

- Xác định và phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng của trường Đại học Khoa học phục vụ sự phát triển của Nhà trường.

Các chiến lược về xây dựng đội ngũ

Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý đáp ứng việc thực hiện tốt sứ mạng và sự phát triển bền vững của nhà trường.

Các chiến lược

- Chuẩn hóa và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của cán bộ;

- Thực hiện chính sách linh hoạt để phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu.

Các chiến lược về xây dựng đội ngũ

Mục tiêu

Phát triển cơ sở vật chất theo quy hoạch chung của Đại học Thái Nguyên và gia tăng nguồn tài chính phục vụ việc thực hiện tốt sứ mạng và sự phát triển bền vững của Nhà trường.

Các chiến lược

- Phát triển cơ sở vật chất phục vụ  đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy hoạch chung của Đại học Thái Nguyên;

- Gia tăng nguồn lực tài chính ngoài ngân sách.

Các chiến lược về nâng cao năng lực quản trị đại học

Mục tiêu

Nâng cao năng lực quản trị các nguồn lực về con người, tài chính, cơ sở vật chất, thông tin, quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động của trường Đại học Khoa học trong Đại học Thái Nguyên, phục vụ việc hoàn thành sứ mạng và phát triển của Trường.

Các chiến lược

- Kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản trị Nhà trường;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy chế, quy trình quản lý và giám sát thực thi.