Thạc sĩ Hóa phân tích
Ngành đào tạo: HÓA PHÂN TÍCH (Analytical Chemistry)
Mã chuyên ngành: 60 44 01 18
Bậc đào tạo: Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 2 năm
Tên văn bằng: Thạc sĩ Hóa phân tích
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lĩnh vực Hóa học, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát hiện và giải quyết những vấn đề mới của khoa học và thực tiễn đặt ra; có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ của đất nước.

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên môn sâu về Hóa phân tích, là các chuyên gia trong lĩnh vực Hoá phân tích phục vụ cho các cơ sở đào tạo, các trung tâm nghiên cứu, các nhà máy - xí nghiệp, các khu công nghiệp, các sở Khoa học và công nghệ, ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức chung
1 Triết học 2 Tiếng Anh
Kiến thức cơ sở
1 Xử lí số liệu thực nghiệm 2 Hóa Vô cơ nâng cao
3 Phương pháp toán - tin trong hóa 4 Hóa Hữu cơ nâng cao
5 Hóa lượng tử 6 Các phương pháp phân tích vât liệu
7 Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại 8 Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong Hóa Phân tích
9 Ứng dụng phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng trong phân tích cấu trúc 10 Phân tích thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu
Kiến thức chuyên ngành
1 Các kỹ thuật xử lý mẫu trong hóa phân tích 2 Hóa Phân tích nâng cao
3 Các phương pháp phân tích sắc kí 4 Các phương pháp phân tích điện hóa hiện đại
5 Phân tích môi trường    
Luận văn thạc sĩ

Nội dung một số học phần bắt buộc

Xử lí số liệu thực nghiệm

Phương pháp toán học thống kê là phương pháp phổ biến, bắt buộc khi học tập và nghiên cứu khoa học hoá học. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức tối thiểu để có thể sử dụng khi xử lí số liệu trong học tập nghiên cứu ở mọi bộ môn trong hóa học.

Phương pháp toán - tin trong hóa

Học phần trình bày tổng quan về việc ứng dụng toán - tin trong học tập và nghiên cứu hóa học; Đề cập đến cách tìm kiếm thông tin hóa học một cách hiệu quả qua internet; Cách phân tích dữ liệu hóa học bằng các cộng cụ tin học và cách sử dụng các công cụ tin học thông thường kết hợp với các phần mềm chuyên dụng để chuẩn bị các văn bản, công thức sơ đồ dụng cụ thí nghiệm...

Phân tích thực phẩm, thực phẩm chức năng và dược liệu

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức sâu cơ bản về thực phẩm, dược liệu và các phương pháp phân tích thực phẩm, dược liệu. Cung cấp các khái niệm về dược phẩm, dược liệu thực vật, dược liệu động vật, dược liệu khoáng vật. Giúp sinh viên hiểu rõ cơ sở lý thuyết, một số nguyên tắc khi tiến hành thực nghiệm phân tích một số dược phẩm và các hoạt chất trong các dược liệu. Rèn luyện kỹ năng thực hành như lấy mẫu, bảo quản và xử lý mẫu đưa mẫu vào thiết bị phân tích …

Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong Hóa Phân tích

Học phần trang bị cho học viên kiến thức về lí thuyết và các phương pháp nghiên cứu phức chất, vai trò và ứng dụng của phức chất trong hóa học, hệ thống hóa các thuốc thử hữu cơ tạo thành phức chất trong các phương pháp phân tích, các phương pháp xác định cơ chế tạo phức và chiết phức của phức đơn ligan và đa ligan.

Hóa Phân tích nâng cao

Học phần trình bày lí thuyết cân bằng ion trong dung dịch, các cơ sở lí thuyết của các quá trình xảy ra trong các dung dịch khác nhau. Từ đó, trang bị cho học viên kiến thức sâu về cơ sở lí thuyết hoá phân tích để vận dụng có hiệu quả trong các phòng thí nghiệm, các nhà máy, xí nghiệp.

Các kỹ thuật xử lý mẫu trong hóa phân tích

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về cơ sở lí thuyết và các phương pháp xử lý mẫu cơ bản như: xử lý ướt, xử lý khô, chiết, chưng cất, lên men, thăng hoa...... Ngoài ra, học phần còn trang bị một số kỹ năng thực hành để học viên có thể tiến hành tách chất bằng phương pháp sắc ký đạt hiệu quả.

Các phương pháp phân tích sắc kí

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về cơ sở lí thuyết và các quy luật của một số phương pháp sắc ký cơ bản như: sắc ký hấp phụ, sắc ký phân bố, sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí... Ngoài ra, học phần còn trang bị một số kỹ năng thực hành để học viên có thể tiến hành tách chất bằng phương pháp sắc ký đạt hiệu quả.

Các phương pháp phân tích điện hóa hiện đại

Học phần trang bị các phương pháp phân tích quan trọng, hiện đại để phân tích lượng vết các chất trong hợp chất siêu sạch, phân tích môi trường và phân tích thực phẩm. Môn học cung cấp một cách hệ thống các cơ sở lí thuyết và thực hành của một số phương pháp phân tích hiện đại như: phương pháp phân tích cực phổ hấp thụ, phương pháp cực phổ xung, phương pháp cực phổ xúc tác, phương pháp von-ampe hòa tán...

Phân tích môi trường

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về môi trường, đất, nước, không khí, về các chỉ tiêu cần xác định khi phân tích nước, nước thải, đất, không khí, cây trồng và đưa ra những phương pháp phân tích đối với một số nguyên tố thường có mặt hoặc gây độc hại đối với môi trường nước, đất, không khí và cây trồng.

Tìm hiểu thêm tại Website: Khoa Hóa học