Thạc sĩ Khoa học quản lý
Chuyên ngành đào tạo: Khoa học quản lý
Mã chuyên ngành: 8340401
Ngành: Khoa học quản lý
Bậc đào tạo: Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 2 năm
Tên văn bằng: Khoa học quản lý
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: