THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC SINH