CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
STT Tiêu đề Ngày đăng
1 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC SINH 03/09/2020
2 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ THÁNG 9/2020 03/09/2020
3 Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 4/2020 01/04/2020
4 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 01/04/2020
5 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 01/04/2020
6 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 01/04/2020
7 Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dậy học ở cơ sở giáo dục phổ thông 12/10/2018
8 Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. 12/10/2018
9 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học 05/10/2017
10 Thông báo tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm 16/11/2015
11 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học Thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị trường học) 04/11/2015