Thông báo v/v mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dậy học ở cơ sở giáo dục phổ thông