Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.