Thông báo ôn và thi tuyển sinh đại học hệ VLVH đợt tháng 11/2015