Thông báo tuyển sinh đại học chính trị (văn bằng 2) năm 2019 tại Thái Nguyên