Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2019.