Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ TC lên ĐH năm 2019.