Công tác xã hội
Chương trình đào tạo: CÔNG TÁC XÃ HỘI 
Ngành đào tạo: Công tác xã hội
Mã ngành: 7760101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

SĐT trưởng khoa (TS. Lê Thị Ngân) 0912.022.777
SĐT Giảng viên tư vấn (ThS. Tạ Thị Thảo)  0988.820.020

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

* Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội nhằm mục tiêu trang bị cho người học kiến thức nền tảng và hệ thống cơ sở lý luận khoa học của CTXH, các phương pháp, kỹ năng và tiến trình giải quyết vấn đề trong CTXH. Đồng thời, giúp người học biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác xã hội một cách linh hoạt và có hiệu quả trong tiến trình giải quyết các vấn đề cho thân chủ trong các bối cảnh khác nhau. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn nhấn mạnh đến các nguyên tắc hướng dẫn hành động của nhân viên xã hội và quy điều đạo đức của người làm CTXH trong quá trình thực hành nghề nghiệp. Từ đó giúp người học hình thành ý thức, đạo đức nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình tự rèn luyện theo yêu cầu của nghề nghiệp và chuyên môn công tác.

* Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành khóa học này, người học có thể:

- Thực hiện được một số nghiệp vụ công tác xã hội có yêu cầu cao về lý thuyết, phương pháp và kỹ năng thực hành.

- Tham gia vào việc sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng

- Thực hiện đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu của đối tượng theo sự phân công.

- Đề xuất kế hoạch và trực tiếp thực hiện kế hoạch trợ giúp cho đối tượng, nhóm đối tượng trong phạm vi cụ thể được giao.

- Tham gia cung cấp, thực hiện các dịch vụ công tác xã hội gồm: tư vấn, tham vấn, trị liệu, phục hồi chức năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải, tuyên truyền trong phạm vi được phân công.

- Tham gia theo dõi và rà soát lại hoạt động can thiệp; đề xuất điều chỉnh kế hoạch trợ giúp nếu cần thiết theo sự phân công.

- Tham gia hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng trong phạm vi được phân công.

- Tham gia thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích và dự báo sự tiến triển của đối tượng.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện một số nghiệp vụ công tác xã hội được phân công.

MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành CTXH được thiết kế khá phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu 4 tiêu chí đánh giá: kiến thức, kỹ năng, thái độ và khả năng vận dụng vào nghề nghiệp.

- Các môn học trong chương trình được bố trí rất phù hợp, đảm bảo đa dạng các học phần cơ sở và chuyên ngành, lý thuyết và thực hành. Khung chương trình đào tạo và đề cương bài giảng được thiết kế dựa trên cơ sở Thông tư số 10/2010/TT – BGDĐT ngày 22/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học và cao đẳng; Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; đồng thời có sự tham khảo các chương trình đào tạo công tác xã hội của một số cơ sở đào tạo chuyên ngành công tác xã hội trong và ngoài nước..

- Cấu trúc của chương trình hợp lý, tổng thời lượng là 135 tín chỉ. Các học phần được thiết kế hướng tới đảm bảo lượng kiến thức và kỹ năng của công tác xã hội áp dụng đối với nhiều đối tượng yếu thế, bao gồm cá nhân, nhóm và cộng đồng.

- Các học phần đảm bảo trang bị cả kiến thức lý thuyết và các kỹ năng nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học.

- Thời lượng các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành trong chương trình đào tạọ được phân bổ khá đồng đều.

- Chương trình có sự phù hợp giữa thời lượng lý thuyết và thực hành.

Chương trình đào tạo có tính cập nhật: Một số học phần chuyên ngành được đưa vào chương trình đảm bảo tính đa dạng các loại hình đối tượng của CTXH, giúp sinh viên khi tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng làm việc với nhiều loại hình thân chủ khác nhau.

Chương trình hướng tới mục tiêu đáp ứng chuẩn đầu ra, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội về nhân lực CTXH. Cụ thể:

Về kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng và hệ thống cơ sở lý luận nghề CTXH như:  khái niệm, hệ thống lý thuyết, quá trình hình thành, các nguyên tắc hành động, quy điều đạo đức, quan điểm giá trị, tiến trình chung của công tác xã hội, các phương pháp thực hành cơ bản và nghiệp vụ cơ bản của CTXH trong một số lĩnh vực đặc thù.

Về kỹ năng:

- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích các vấn đề xã hội.

- Sinh viên có thể vận dụng một số phương pháp và kỹ năng thực hành cơ bản trong CTXH, hướng đến phân tích, lựa chọn cách giải quyết một vấn đề xã hội liên quan đến đời sống của cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng xã hội.

- Trang bị hệ thống kỹ năng thực hành CTXH với các đối tượng khác nhau và trong các bối cảnh khác nhau.

- Sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào quá trình thực hành nghề nghiệp.

Về thái độ:

- Giúp sinh viên yêu nghề, có lòng nhiệt huyết với nghề nghiệp, có thái độ học tập và làm việc nghiêm túc.

- Giúp sinh viên hình thành ý thức, đạo đức nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình tự rèn luyện theo yêu cầu của nghề nghiệp và chuyên môn công tác

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Trong những năm gần đây, cơ hội việc làm của sinh viên ngành Công tác xã hội(CTXH) không ngừng tăng lên. Bên cạnh những cơ hội việc làm vốn có như: giảng viên, chuyên viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành CTXH; công chức, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, nhân viên xã hội chuyên nghiệp cung ứng các dịch vụ CTXH chuyên nghiệp, cán bộ các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị - xã hội… thì hiện nay sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH còn có thêm nhiều cơ hội việc làm mới đó là: nhân viên CTXH trong các bệnh viện; giáo viên dạy trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển; nhân viên tham vấn/tư vấn học đường; cán bộ dự án phát triển cộng đồng…

Cụ thể, vị trí việc làm của sinh viên ngành Công tác xã hội sau khi tốt nghiệp có thể bao gồm:

4.1. Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp:

Làm việc trong những cơ sở có liên quan tới việc trợ giúp những người yếu thế trong xã hội với tư cách là những người tham gia vào quá trình vận động chính sách, hoạch định chính sách có liên quan tới truyền thống và văn hoá, giáo dục cá nhân, cộng đồng thay đổi hành vi.

4.1.1. Nhiệm vụ và công việc phải làm:

- Tiếp nhận những đối tượng yếu thế (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân của bạo lực/xâm hại, nạn nhân của buôn bán người, người khuyết tật, phụ nữ bị bạo hành…);

- Tìm hiểu vấn đề của thân chủ

- Hỗ trợ thân chủ giải quyết vấn đề, liên kết các nguồn lực cho thân chủ;

- Khai thác tiềm năng, nâng cao năng lực cho thân chủ (thông qua hoạt động nhóm, tham vấn…)

- Đánh giá, theo dõi, chẩn đoán phát hiện ở cộng đồng, tìm kiếm thông tin về những vấn đề mình quan tâm, chuyển tải những thông tin mình đã biết đến cộng đồng, sau đó huy động sự tham gia của cộng đồng về vấn đề này, dần dần vận động xây dựng chính sách phát triển.

4.1.2. Các đơn vị tuyển dụng:

- Các trung tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế của nhà nước (trung tâm bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở, nhà tình thương…)

- Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực trẻ em, người khuyết tật, sức khoẻ…

- Các cơ quan của Nhà nước: Trường học, Bệnh viện, Cục bảo vệ trẻ em…

4.1.3. Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực công tác xã hội cá nhân, nhóm là rất lớn. Tại các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, quốc tế như: Rồng Xanh, CEPHAD… đã có những sinh viên công tác xã hội đã tốt nghiệp và làm việc trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em nhưng số lượng này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế.

4.2. Phát triển cộng đồng

Sinh viên học ngành CTXH sau khi ra trường có thể làm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng với tư cách là Cán bộ dự án phát triển cộng đồng, Trợ lý  dự án phát triển cộng đồng và Cán bộ truyền thông trong dự án phát triển

Nhiệm vụ và công việc phải làm:

- Lập kế hoạch hoạt động hàng quý;

- Theo dõi tiến độ, giám sát chất lượng hoạt động;

- Hỗ trợ đối tác phát triển các hoạt động;

- Theo dõi tiến độ chi tiêu và cân đối ngân sách;

- Dịch thuật các tài liệu gửi cơ quan đối tác;

- Trao đổi thông tin với đối tác về tiến độ dự án;

- Tổ chức đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo;

- Tổ chức/ hỗ trợ tổ chức hoạt động truyền thông.

4.2.1. Các đơn vị tuyển dụng:

- Cơ quan phát triển xã hội của Nhà nước (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ LĐTB&XH…);

- Các Trung tâm nghiên cứu và đào tạo;

- Các Tố chức Phi Chính phủ và Quốc tế.

4.2.2. Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

- Môi trường làm việc thân thiện và hỗ trợ;

- Có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân;

- Có chế độ đãi ngộ tốt:

- Được đào tạo bổ sung kiến thức.

4.3. Nhà quản trị công tác xã hội

Nhiệm vụ và công việc phải làm:

-       Quản lý  các mạng lưới công tác xã hội;

-       Tham mưu xây dựng chính sách cho các đối tượng yếu thế trong xã hội;

-       Giám sát quá trình thực thi chính sách và đưa ra khuyến nghị sửa đổi, bổ sung.

4.3.1. Các đơn vị tuyển dụng:

-       Các Ban, Ngành liên quan tới phát triển chính sách xã hội (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội…);

-       Các trung tâm công tác xã hội của Nhà nước;

-       Các tổ chức Phi Chính phủ.

4.3.2. Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

 Trong các Ban, Ngành soạn thảo, ban hành chính sách xã hội vẫn còn thiếu sự tham gia của nhân viên công tác xã hội. Hiện nay đây là một lĩnh vực mới với nhân viên công tác xã hội và tiềm năng phát triển ngày càng lớn.

4.4. Cán bộ đào tạo, nghiên cứu trong các dự án phát triển

4.4.1. Nhiệm vụ và công việc phải làm:

-       Tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng;

-       Lên chương trình, nội dung kiến thức (phù hợp với mục đích, đối tượng của từng dự án, nhu cầu người học);

-       Tổ chức đào tạo hoặc hỗ trợ đào tạo;

-       Tham gia thực hiện đào tạo dự án;

-       Lượng giá hoạt động đào tạo dự án.

4.4.2. Các đơn vị tuyển dụng:

-       Cơ quan phát triển xã hội của Nhà nước (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ LĐTB&XH…);

-       Các Trung tâm nghiên cứu và đào tạo;

-       Các Tố chức Phi Chính phủ và Quốc tế.

4.4.3. Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Môi trường làm việc thân thiện và hỗ trợ; Có cơ hội phát huy tối đa năng lực của bản thân; Có chế độ đãi ngộ tốt; Được đào tạo bổ sung kiến thức.

4.5. Nhân viên CTXH trong bệnh viện (CTXH trong lĩnh vực y tế)

Theo Đề án phát triển nghề CTXH trong ngành Y tế giai đoạn 2011 – 2020; đến hết năm 2020 sẽ triển khai hoạt động CTXH tại 80% các bệnh viện tuyến trung ương, 60% bệnh viện tuyến tỉnh, 30% bệnh viện tuyến huyện; 40% tuyến xã… Chính vì vậy, trong những năm gần đây nhiều bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh đã thành lập Phòng CTXH; đồng thời tuyển chọn, bố trí sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH vào làm việc ở Phòng CTXH trong các bệnh viện để hỗ trợ người bệnh và gia đình…. Có thể kể ra một số bệnh viện trên cả nước đã thực hiện tốt đề án nêu trên như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang, Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A và C – Tỉnh Thái Nguyên… Và còn nhiều bệnh viện khác ở các tuyến đã bắt đầu thành lập Phòng CTXH và sẽ tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao của Phòng.

4.6. Nhân viên CTXH trong trường học (CTXH học đường)

Trên thực tế, những vấn đề xã hội phát sinh trong trường học ngày càng nhiều và cần thiết phải có các nhân viên CTXH kiêm nhiệm hoặc chuyên trách để giải quyết; Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch phát triển nghề CTXH trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, đến hết năm 2020, 40% các trường THPT, 30% các trường THCS, 10% các trường Tíểu học có tổ/nhóm CTXH trường học và có hệ thống phòng ngừa, bảo vệ các học sinh yếu thế, hỗ trợ phục hồi cho những trường hợp học sinh bị xâm hại, bạo lực… Để thực hiện tốt mục tíêu nêu trên, có thể trước mắt đội ngũ cán bộ trong các tổ/nhóm CTXH trường học sẽ do các giáo viên kiêm nhiệm những về lâu dài cũng sẽ phải cần đến những người được đào tạo một cách bài bản, đúng chuyên môn CTXH để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao...

4.7. Giáo viên dạy trẻ tự kỷ, trẻ tăng động, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Cùng với sự phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội thì số trẻ bị mắc chứng tự kỷ được phát hiện không ngừng tăng lên. Ở Mỹ trước đây, tỷ lệ trẻ được phát hiện và chẩn đoán tự kỷ là một trên 1.000 thì nay là một trên 68, châu Phi là một trên 37. Tại Việt Nam chưa có con số nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ nhưng theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nước ta có khoảng 200.000 người mắc chứng tự kỷ. Nếu tính theo cách tính của WHO, con số này chừng 500.000. Từ thực trạng gia tăng số trẻ mắc chứng tự kỷ nêu trên dẫn đến các cơ sở, trường mầm non chuyên biệt dành cho trẻ tự kỷ được thành lập trên cả nước cũng không ngừng tăng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH làm giáo viên can thiệp, trị liệu cho trẻ tự kỷ ở của các cơ sở, trường mầm non chuyên biệt ngày càng nhiều…

4.8. Các cơ hội việc làm khác

- Giảng viên giảng dạy Công tác xã hội trong các cơ sở đào tạo tại các Trường Cao Đẳng, Đại học…

- Nhân viên công tác xã hội làm việc trong hệ thống Tòa án, nhà tù, trại giam, các cơ sở giáo dưỡng/ cải tạo… nhằm giáo dục hòa nhập,  trợ giúp tâm lí – xã hội cho các đối tượng, hỗ trợ Tòa án có quyết định tốt nhất cho các đối tượng…

- Làm nhà tư vấn/ tham vấn trong các công ty, Trung tâm làm dịch vụ tư vấn/ tham vấn tâm lý .

Trên đây là những cơ hội việc làm mới cho sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH ở Việt Nam hiện nay. Qua đó cho thấy nhận thức của xã hội về nghề CTXH nói chung và vị trí, vai trò của nghề CTXH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói

THÔNG TIN THÊM

- Cán bộ tư vấn: ThS. Tạ Thị Thảo – SĐT: 0988820020;

                           ThS. Chu Thị Thu Trang – SĐT: 0985073746

- Đường link:

Website của Khoa: http://sml.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/sml.tnus/

Thông tin ngành:

- http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/viet-nam-rat-can-phat-trien-nghe-cong-tac-xa-hoi-trong-nong-thon-mien-nui

- http://tuyensinh.tnus.edu.vn/article/nganh-cong-tac-xa-hoi-truong-dai-hoc-khoa-hoc-thai-nguyen-co-so-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-va-co-hoi-nghe-nghiep-trong-tam-tay

http://sml.tnus.edu.vn/article/nganh-dao-tao-cu-nhan-cong-tac-xa-hoi-156

Thực tập, thực tế:

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-vien-cong-tac-xa-hoi-voi-hoat-dong-thuc-hanh-cong-tac-xa-hoi-trong-benh-vien-217

http://sml.tnus.edu.vn/article/sinh-hoat-chuyen-de-ky-nang-can-thiep-tro-giup-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-216

http://sml.tnus.edu.vn/article/team-building-vuot-len-chinh-minh-hoat-dong-cong-tac-xa-hoi-nhom-voi-doi-tuong-dieu-tri-cai-nghien-ma-tuy-tinh-thai-nguyen-212

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Hướng dẫn xét tuyển theo điểm thi tại đây.

- Hướng dẫn xét tuyển theo học bạ tại đây.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.