Khoa học quản lý (Quản lý nhân lực)
 Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ NHÂN LỰC
 Ngành đào tạo: Khoa học quản lý
 Mã ngành: 7340401
 Trình độ đào tạo: Đại học
 Thời gian đào tạo: 4 năm
 Tổng số tín chỉ 135
 Tổ hợp môn thi/xét tuyển  

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14)

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý nhân lực có kiến thức nền tảng về quản lý và chuyên sâu về quản lý nhân lực; có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về nhân sự trong tổ chức; có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng nhu cầu về nhân lực quản lý chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, tin học để áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, thực tiễn quản lý và quản lý nhân lực trong tổ chức.

- Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản lý, chuyên sâu về quản lý nhân lực và kiến thức thực tế về quản lý, quản lý nhân lực để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý, quản lý nhân lực của cơ quan, tổ chức trong bối cảnh chuyển đổi số.

- Trang bị cho người học những kiến thức nghiệp vụ về hoạt động quản lý như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền thông, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thực hiện công việc, nghiệp vụ văn phòng, kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý, tin học ứng dụng trong quản lý để áp dụng vào quản lý tổ chức, quản lý nhân lực trong tổ chức.

Về kỹ năng

- Người học được rèn luyện các kỹ năng như: như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kỹ năng truyền thông, kỹ năng thực hiện công việc, lập luận, đàm phán, phản biện, thuyết phục trong hoạt động quản lý, quản lý nhân lực.

- Người học được rèn luyện kỹ năng khởi nghiệp; các kỹ năng chuyên  môn như kỹ năng lập kế hoạch, ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, xử lý thông tin...trong hoạt động quản lý, quản lý nhân lực của tổ chức.

- Người học có năng lực ngoại ngữ, tin học theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Người học có tinh thần làm việc sáng tạo, quyết đoán, có tính kỷ luật, công minh, khách quan;

- Người học có thái độ nghiêm túc, khả năng tự chủ và làm việc với áp lực cao; nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò, chức năng của bộ phận chuyên trách về nhân lực trong tổ chức; tham gia  vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực phù hợp với thực tiễn khách quan, tuân thủ pháp luật;

- Người học có tinh thần tập thể, đoàn kết, tự giác và lối sống lành mạnh; thể hiện trách nhiệm đối với đơn vị công tác và xã hội…

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý nhân lực có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Nhân viên/ chuyên viên phụ trách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Nhân viên/ chuyên viên phụ trách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chính sách phúc lợi trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Nhân viên/ chuyên viên phụ trách an toàn lao động, quan hệ lao động, định mức lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp.

- Nhân viên/ chuyên viên Hành chính – Nhân sự trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

- Giảng viên nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nhân lực trong các đơn vị đào tạo, tư vấn về quản lý nhân lực.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

- Cơ quan hành chính nhà nước từ cấp xã, huyện, tỉnh; Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc khu vực nhà nước;

- Các công ty, doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân;

- Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu,….

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Phòng 107, Tầng 1, Khu hiệu bộ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

 SĐT tư vấn tuyển sinh: 02083.75.88.99 (trong giờ hành chính) - 0989.82.11.99.

 Website Trường: http://tnus.edu.vn – http://tuyensinh.tnus.edu.vn

 Facebook Trường: https://www.facebook.com/DHKHDHTN

 Website xét tuyển trực tiếp: https://dangkytuyensinh.tnus.edu.vn/

2. Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (Tâng 3. Phòng 311 Nhà Hiệu bộ)

TS. Trần Thị Hồng, SĐT: 0978427903

ThS. Bế Hồng Cúc, SĐT: 0912360191

Website của Khoa: http://khxhnv.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www. facebook.com/khoakhxh.tnus/